Lees over ons in de Consumentengids!

Perfect Waterbedden logo header

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden


Bedrijfsgegevens

Perfect Waterbedden
Eigenaar: mevr.M.I. Paardenkooper
Postadres: Frederik Hendriklaan 25, 3136 BC Vlaardingen
telefoon: 06-24387192
KvK nummer: 52529649
BTW nummer: NL.1768.19.538.B.01


Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Perfect Waterbedden (hierna genoemd:Perfect) zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: 'voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Perfect heeft ten aller tijden het recht om de prijzen te wijzigen.
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Perfect. Perfect heeft het recht om de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en bepalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's vermeld, inclusief BTW en eventuele belastingen en andere heffingen. Tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden bij aflevering aan de chauffeur. Bij betaling per bank wordt de bestelling pas verzonden als het bedrag op onze rekening binnen is.

Artikel 4: Levering.
De door Perfect opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op een schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt wanneer uw bestelling compleet is en op een tijdstip in overleg met u.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van de producten gaat pas over, als u alles wat u op grond van de overeenkomst met Perfect verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.
U bent verplicht om bij aflevering / plaatsing te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Als dit niet het geval is, dient u Perfect hiervan direct bij plaatsing kennis te geven. En anders binnen 3 dagen schriftelijk.

Artikel 7: Bestelling / communicatie.
Voor vertraging, verminkingen, misverstaan of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen tengevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Perfect of tussen Perfect en derden, die betrekking hebben op de relatie tussen u en Perfect is Perfect niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of schuld door Perfect.

Artikel 8: Persoonsgegevens.
Perfect zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Ook kan Perfect uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van toekomstige aanbiedingen / nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u daarop geen prijs stelt.

Artikel 9: Overmacht.
In geval van overmacht heeft Perfect het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit na schriftelijk overleg met U en zonder dat Perfect een schadevergoeding verschuldigd is, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan : iedere tekortkoming die niet aan Perfect kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10: Nederlands recht en rechten.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden gelden, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgeleid aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Garantie bepalingen.
Uitsluitend op de hieronder genoemde onderdelen biedt Perfect garantie, bestaande uit de hieronder genoemde periodes:Vijf jaar op lasnaden van watermatrassen. Vijf jaar op verwarmingen en thermostaten. Eén jaar op de naden van de veiligheidsvoering, schuimrand, de naden en rits van de tijk, bodem en meubelopties. Het te vervangen of te repareren onderdeel wordt gratis geleverd, nadat wij het onderdeel wat kapot is hebben ontvangen. Bij watermatrassen is dit de vulmond van de zak en de plek waar de naad lekt. De gehele verwarming of thermostaat. of in overleg een foto van het deel van het bed wat kapot is. Als u ervoor kiest om onderdelen te laten vervangen, zullen de voorrijdkosten in rekening worden gebracht.

logo zeemeermin
Wist u dat...

Logo Perfect

...wij al 32 jaar waterbed-ervaring hebben?

...wij alle losse waterbedonderdelen kunnen leveren?

...wij u kunnen helpen met onderhoud van uw waterbed?

...u bij ons terecht kunt voor al uw waterbed-vragen?